Finančna podpora nacionalnim referenčnim točkam EQAVET 2019 – 2021

1. april 2019 - 31. marec 202  |  Erasmus +, KA 3
Print MIZŠ

Vrsta projekta:

Erasmus +, KA 3

Agreement Nr. – 2019 – 0489 / 001 – 001

Project Nr. 609182-EPP-1-2019-1-EPPKA3-EQAVET-NRP

Opis in načrtovane aktivnosti:

V času trajanja projekta bo izvedenih dvanajst aktivnosti, ki so v skladu s ključnimi prioritetami ugotavljanja, zagotavljanja in razvoja kakovosti na nacionalni in evropski ravni (Riga Conclusions, New Skills Agenda, EQAVET Work programme 2018-2019, Erasmus +) v letih 2019 – 2021.

Aktivnosti smo razdelili v tri sklope:

1. Podpora izvajalcem poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja (PSIU)

 • Usposabljanja – namenjena so ravnateljem in članom timov za kakovost pri izvajalcih PSIU, v podporo pri uvajanju priporočil referenčnih okvirov EQAVET in EQAVET+ v lastne modele ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti.
 • Kolegialna presoja – Izvajalcem PSIU bo ponujena možnost izvedbe kolegialne presoje na področjih Pedagoški okvir, Načrtovanje pedagoškega procesa, Učenja in poučevanja, Ocenjevanja in certificiranja ter Praktičnega usposabljanja z delom izven šole. Presoje bodo potekale po prenovljenem delu priročnika za evropsko kolegialno presojo, ki je bil posodobljen v letih 2017 – 2019 v sodelovanju štirih projektnih partnerjev: Avstrija, Finska, Hrvaška in Slovenija. Izvedena bo ena kolegialna presoja na mednarodni ravni in tri presoje na nacionalni ravni.
 • Preskus Metodoloških priporočil in smernic za sledenje zaposljivosti diplomantov PSIU – aktivnost bo izvedena v sodelovanju s partnerji iz Madžarske, ki so metodologijo tudi razvili. Verjamemo, da bo aktivnost dobrodošla podpora slovenskim izvajalcem PSIU pri njihovih prizadevanjih sledenja zaposljivosti diplomantov. Preskus bo dober pokazatelj uporabnosti metodologije za slovenske izvajalce PSIU.

2. Podpora nacionalnemu sistemu PSIU

 • Študijski obiski z namenom spremljanja in razvoja kakovosti PSIU na sistemski ravni
 • Razvoj metodologije in podpornih mehanizmov za spremljanje nacionalnih kazalnikov kakovosti PSIU na sistemski ravni
 • Študijski obiski štirih držav (Finska, Grčija, Hrvaška in Slovenija) z namenom pridobitve globljega vpogleda v metodologije spremljanja diplomantov na sistemski ravni
 • Skupna aktivnost štirih držav (Estonija, Finska, Hrvaška in Slovenija) – Promocija mednarodne kolegialne presoje s pomočjo prenove kazalnikov kakovosti

3. Promocija referenčnih okvirov EQAVET, nacionalne referenčne točke EQAVET ter promocija in razširjanje rezultatov projekta

 • Tradicionalna nacionalna konferenca o kakovosti v PSIU
 • Aktivnosti vzajemnega učenja v mreži EQAVET
 • Organizacija študijskega obiska za predstavnike Madžarske EQAVET NRP
 • Vzdrževanje, posodabljanje in nadgradnja spletne strani EQAVET NRP v Sloveniji
 • Založništvo in nakup promocijskih materialov

Rezultati projekta:

1. Podpora izvajalcem poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja (PSIU)

Usposabljanja V novembru in decembru 2020 smo izvedli pet delavnic za vodstva šol in člane timov za kakovost, medtem ko je šesta delavnica načrtovana za januar 2021. Šole so lahko izbrale med dvema vsebinama: Delavnica 1 – Zagotavljanje in izboljševanje kakovosti ali  Delavnica 2 – Strateško in razvojno načrtovanje. Urniki izvedb so bili prilagojeni šolam.

 • 16. november 2020, Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacijo, delavnica Zagotavljanje in izboljševanje kakovosti (13 udeležencev)
 • 17. november 2020, Šolski center Ptuj, delavnica Zagotavljanje in izboljševanje kakovosti (18 udeležencev)
 • 26. november 2020, Ekonomska in trgovska šola Brežice, delavnica Zagotavljanje in izboljševanje kakovosti (9 udeležencev)
 • 4. december 2020, Šolski center Rogaška Slatina, delavnica Strateško in razvojno načrtovanje (6 udeležencev)
 • 11. december 2020, Šolski ceter Ptuj, delavnica Strateško in razvojno načrtovanje (15 udeležencev)
 • 21. januar 2021, Šolski center Velenje, delavnica Strateško in razvojno načrtovanje (v pripravi)

Vabilo – Usposabljanje timov za kakovost

Gradivo – Zagotavljanje in izboljševanje kakovosti

Kolegialna presoja – V februarju 2020 je bil izveden razpis, po katerem so se šole lahko prijavile v kolegialno presojo kakovosti na nacionalni ravni. Prav tako je bil izveden razpis za prijavo kolegov-presojevalcev, ki bodo v teh presojah lahko sodelovali. Za kolegialno presojo smo prejeli 4 prijave šol, interes za usposabljanje presojevalcev v kolegilani presoji pa je s prijavo izrazilo 11 kandidatov, ki poučujejo ali opravljajo drugo strokovno delo v srednjih poklicno strokovnih šolah.

Usposabljanje presojevalcev, ki je bilo izvedeno v dveh delih,  10. in 24. septembra 2020, so se udeležili predstavniki šol, na katerih bo izvedena kolegialna presoja na nacionalni ravni ter prijavljeni kandidati. Usposabljanje je uspešno zaključilo 13 kandidatov.

Na usposabljanju so udeleženci spoznali celoten proces kolegialne presoje, vloge udeležencev v presoji in vso spremno dokumentacijo. Osredotočili smo se še na posebnosti mednarodne kolegialne presoje in podrobneje spoznali aktivnosti priprave na presojevalni obisk. V praktičnem delu usposabljanja so se udeleženci seznanili z kriteriji in merili kakovosti na posameznih področjih delovanja šole ter vadili tehnike spraševanja v simulaciji intervjujev.

V februarju 2021 sta bili izvedeni dve kolegialni presoji na nacionalni ravni, v katere so bili vključeni novo usposobljeni presojevalci:

 • 4.2.2021 – Srednja šola za gostinstvo in turizem GRM Novo mesto
 • 25.2.2021 – Srednja šola Slovenj Gradec in Muta (Šolski center Slovenj Gradc)

Presoja je potekala po prenovljenih kazalnikih in merilih Priročnika za izvajanje evropske kolegialne presoje, ki je bil za pet področij kakovosti prenovljen v projektu Financiranja EQAVET NRP 2017 – 2019.

Vabilo-Presojevalci

Prijavnica – presojevalci

Vabilo – presoja šole

Prijavnica – presoja šole

Urnik-UspPeers-2020-final

Preskus Metodoloških priporočil in smernic za sledenje zaposljivosti diplomantov PSIU – v sodelovanju s partnerji iz Madžarske, ki so razvili metodologijo spremljanja absolventov poklicnega in strokovnega izobraževanja, je bilo 20. in 29. januarja 2021 izvedeno usposabljanje za predstavnike štirih šol, ki so metodologijo pilotno testirali:

 • Ekonomska šola Ljubjana
 • Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana
 • Šolski center Kranj – testiranje na ravni šolskega centra
 • Šolski center Celje – Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

Šole so glede na podane smernice in predloge za zbiranje podatkov prilagodile posametne elemente metodologije (vprašalniki, zbirne table…) lastnim potrebam in nato pričele z zbiranjem podatkov. Večinoma je le to potekalo prek anketiranja absolventov, vsaka šola pase je sama odločila o načinu anketiranja (on-line vprašalnik, e-poštno pošiljanje..).

Vse šole so poročale o izvedbi pilotiranja, na osnovi katere bo EQAVET NRP s pomočjo pilotnih šol skušal prilagoditi metodologijo slovenskim razmeram v PSIU.

2. Podpora nacionalnemu sistemu PSIU

Študijski obiski z namenom spremljanja in razvoja kakovosti PSIU na sistemski ravni

V septembru 2020 (4. in 5. 9) je bil izveden študijski obisk v Bonn, Nemčija, medtem ko je bil študijski obisk Finske zaradi izrednih okoliščin izveden le delno.

Na osnovi vseh izvedenih študijskih obiskov v letih 2017 – 2021 je nastalo Poročilo o pregledu stanja na področju spremljanja poklicnega in strokovnega izobraževanja v Evropi

Študijski obiski štirih držav z namenom pridobitve globljega vpogleda v metodologijo spremljanja diplomantov na sistemski ravni:

 • Zagreb (Hrvaška), 22. in 23. oktober 2019: Srečanje je organizirala agencija ASOO, EQAVET NRP na hrvaškem. V dvodnevnem srečanju so udeleženci podrobneje spoznali izobraževalni sistem in razvoj poklicnega izobraževanja na Hrvaškem Sledile so predstavitve sistema zagotavljanja kakovosti na nacionalni ravni ter predstavitev metodologije spremljanja diplomantov v poklicnem izobraževanju, predstavitev rezultatov pilotne evalvacije spremljanja in rezultati zunanje evalvacije zaključnih izpitov in mature v poklicnem izobraževanju. Drugi dan obiska je bil namenjen obisku izvajalca poklicnega izobraževanja, Višje šole Fausta Vrančiča v Zagrebu, kjer so udeleženci spoznali njihov sistem ugotavljanja, zagotavljanja in razvoja kakovosti ter njihove izkušnje pri spremljanju zaposljivosti (nahajanju) diplomantov.
 • Ljubljana (Slovenija), 1. – 3. december 2019: Srečanje je organiziral Center RS za poklicno izobraževanje, EQAVET NRP v Sloveniji. V uvodu smo gostom prestavili slovenski izobraževalni sisitem, s posebnim poudarkom na poklicnem in strokovnem izobraževanju. Drugi dan srečanja so predstavniki MIZŠ predstavili sistem sledenja zaposljivosti diplomantov na terciarni ravni, ki je pri nas vzpostavljen in že uveljavljen. Sledil je ogled Ekonomske šole Ljubljana, kjer sta ravnateljica in vodja tima za kakovost gostom prestavili sistem zagotavljanja kakovosti na šoli, oblike in načine sodelovanja z delodajalci ter aktivnosti mednarodnega sodelovanja, ki so na šoli res številne. Predstavljene so bile še prioritete in strategija nadaljnjega razvoja kakovosti na šoli. Popoldansko predtsvitev so pripravili zaposleni Šolskega centra Kranj, v kateri je bilo izpostavljeno sodelovanje centra z gospodarstvom kot glavna oblika odzivanja na potrebe trga dela, razvoj kakovosti praktižnega usposabljanja dijakov z delom pri delodajalcih in načini usposabljanja mentorjev iz podjetij, ki jih šola izvaja redno. Na Višji šoli v okviru Centra imajo vzpostavljen sistem sledenja zaposljivosti (nahajanja) diplomantov, ki je bil prav tako predstavljen. Tretji dan so gostje iz Finske, Grčije in Hrvaške aktivno sodelovali na 4. Tradicionalni nacionalni konferenci o kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju na Bledu, katere podrobnosti si lahko ogledate tukaj.

Študijska obiska Finske in Grčije sta zaradi epidemioloških razmer potekala preko spleta:

 • Finska (on-line), 27. januar 2021; Predstavljen je bil finski sistem spremljanja absolventov poklicnega in strokovnega izobraževanja na sistemski ravni. Poudarek srečanja je bil na predstavitvi načinov uporabe zbranih podatkov na ravni izvajalcev PSI in sistemski ravni, za namene razvoja oziroma izboljšanja izvajanja PSI in kvalifikacij.
 • Grčija (on-line), 29. marec 2021; Predstavljen jebil grški sistem spremljanja absolventov v PSI na sistemski ravni in glavni izsledki zadnje opravljene raziskave. Sledile so zanimive predstavitve metodologij Izdelava kurikula na osnovi učnih izidov, Ugotavljanje primankljaja znanj in kompetenc absolventov PSI ob vstopu na trg dela ter nekaj drugih vsebin.

Skupna aktivnost štirih držav (Estonija, Finska, Hrvaška, Slovenija) – promocija mednarodne kolegialne presoje s pomočjo prenove kazalnikov kakovosti  

 • Skupina predstavnikov EQAVET Nacionalnih referenčnih točk štirih držav nadaljujej s prenovo Priročnika za izvajanje evrospke kolegialne presoje. Prenovljenih ali na novo opredeljenih je 11 področij kakovosti, z merili, indikatorji in možnimi viri dokazil. Pilotno testiranje bo v jeseni potekalo na izbranih šolah štirih držav. V Sloveniji bo presoja tekla na Šolskem centru Celje, na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije.
 • Izvedeno je bilo usposabljanje za kolege presojevalce v mednarodni kolegialni presoji v Helsinkih (Finska), 3. marca 2020. Predstavniki EQAVET NRP štirih držav in predstavniki izvajalcev poklicnega in strokovnega izobraževanja so pridobili poglobljenvpogled v sam postopek izvedbe kolegialne presoje na mednarodni ravni, načela in “zakonitosti” kolegialne presoje ter podrobno spoznali delo in vloge presojevalcev. Srečanje je potekalo v prostorih enega največjih izvajalcev poklicnega izobraževanja na Finskem, Keuda Group, Kerava
 • V decembru 2020 (15. in 16. december) je bila izvedena mednarodna kolegialna presoja na ŠC Celje, na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije. Šola je bila presojana na izbranih področjih kakovosti: Strateško načrtovanje in Zagotavljanje enakih možnosti. Pri presoji so sodelovale tri slovenske presojevalke ter dva mednarodna presojevalca (Finska, Estonija). Presoja bo v januarju 2021 zaključena s posredovanjem zaključnega poročila
 • V marcu je razvojna skupina zaključila s prenovo področij kakovosti, kazalnikov in meril priročnika. Tako je nastal nov priočnik za izvajanje evropkse kolegialne presoje “European Peer Review Quality Areas and Criteria for Vocational Education and Training (VET)”, ki bo v kartkm na voljo tudi v slovenskem jeziku. Promocija metodologije same in priročnika bo potekala s pomočjo promocijske zloženke ter preko različnih dogodkov in drugih aktivnosti.

3. Promocija referenčnih okvirov EQAVET, nacionalne referenčne točke EQAVET ter promocija in razširjanje rezultatov projekta

Tradicionalna nacionalna konferenca o kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju 2019:

4. tradicionalna konferenca “Kakovost v poklicnem in strokovnem izobraževanju” je potekala 4. decembra 2019, na zdaj že tradicionalni lokaciji v Hotelu Astoria na Bledu. Zanimiv program konference so ga poleg domačih strokovnjakov izvedli gostujoči strokovnjaki iz štirih evropskih držav – Nizozemske, Finske, Hrvaške in Grčije. Po zaključku plenarnega dela konference so udeleženci lahko izbirali med šestimi delavnicami, na katerih so izmenjali svoje izkušnje, znanja in mnenja glede ugotavljanja, zagotavljanja in razvoja kakovosti v inštitucijah, kjer delujejo. V sklepnem delu konference so bili povzeti in predstavljeni zaključki in spoznanja, ki so jih udeleženci zabeležili pri skupinskem delu na delavnicah.

Program konference 2019 – SI

Vsa gradiva, ki so bila predstavljena na konferenci najdete na spletni strani EQAVET NRP v Sloveniji

Za izvajalce poklicnega in strokovnega izobraževanja bomo še vnaprej pripravljali različne dogodke. Z željo, da se (ponovno) srečamo na 5. tradicionalni konferenci v letu 2020 pa z vami delimo nekaj foto utrinkov:

Zaradi izrednih epidemioloških razmer je bila 5. Nacionalna konferenca o kakovosti v PSI prestavljena na leto 2021, prav tako pa smo v čas po epidemiji prestavili aktivnosti vzajemnega učenja (PLA) in načrtovane študijske obiske.

Spletna stran EQAVET NRP je bila posodobljena v skladu z uredbo o varovanju osebnih podatkov (GDPR) in v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA). Z namenom boljšega informiranja in promocije v mednarodnem okolju pa smo del spletišča zasnovali tudi v angleškem jeziku.

V domačem in mednarodnem okolju se EQAVET NRP prestavlja s promocijskimi in drugimi tiskovinami, ki jih najdete med gradivi.

Vzdrževanje, posodabljanje in nadgradnja spletne strani EQAVET

Spletna stran je bila posodobljena v skladu s  Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov(uredba GDPR, Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016; v Sloveniji velja od 25.5.2018) in v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18 in 95/21 – ZInfV-A).

Vsebina spletne strani je ažurno posodobljena z novicami, novimi gradivi in drugimi pomembnimi dokumeni, ki stopajo v vejavo.

Založništvo, nakup promocijskih materialov

Vsako leto pripravimo Novičnik EQAVET NRP. Vse izdaje najdete med gradivi, kjer si lahko pogledate še dve tri nove zloženke:

o kolegialni presoji v poklicnem izobraževanju in usposabljanju na evropksi ravni (European Peer Review Quality Areas and Criteria for VET providers),

o “Skupnosti kolegialnih šol”, mreži izvajalcev PSI za medsebojno izvajanje kolegialne presoje na nacionalni ravni ter princip delovanja te skupnosti. in

o kolegialni presoji kot podpori razvoju kakovosti šole.

Projekt se je zaključil 31.marca 2021.

Kontakt:

Center RS za poklicno izobraževanje, Kajuhova ulica 32U, 1000 Ljubljana

Aleksandra Grašič in mag. Majda Gartner

sasa.grasic@cpi.si; majda.gartner@cpi.si

tel: +386 1 5864 226; +386 1 5864 239

fax.: +386 1 5864 200

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrni se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje