Zakonodaja

Srednješolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji se deli na splošno ter na poklicno in srednje strokovno in tehniško izobraževanje. Urejeno je z vrsto zakonov, med katerimi sta za področje ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vzgojno izobraževalnih inštitucijah pomembna dva zakona:

 1. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)  (Uradni list Republike Slovenije, št. 16/07- uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US in 47/15 ),
 2. Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list Republike Slovenije, št.79/06).

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) z leta 2007 (Ur. list 16/07) govori o kakovosti v sledečih členih:

 • 20. a člen (ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti): “Merila in postopke za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vrtcih in šolah na nacionalni ravni ter predloge nacionalnih evalvacijskih študij sprejme minister na predlog Sveta za kakovost in evalvacije. Svet za kakovost in evalvacije imenuje minister. Natančnejše pristojnosti Sveta za kakovost in evalvacije določi minister.”
 • 48. člen (pristojnosti sveta): “Svet javnega vrtca oziroma šole imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca oziroma šole, sprejema program razvoja vrtca oziroma šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole oziroma vrtca, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom vajenca, dijaka, študenta višje šole in odraslega kot drugostopenjski organ, če z zakonom ni določeno drugače, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski, učiteljski, andragoški oziroma predavateljski zbor, šolska  inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev, vajencev, dijakov ali študentov in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.”
 • 49. člen (pristojnosti ravnatelja): Ravnatelj je odgovoren za…/“ zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samo-evalvaciji šole oziroma vrtca”…/

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. list št. 79, 2006) v 15., 16. in 17. členu še dodatno konkretizira pravila zagotavljanja kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja, in sicer v:

 • 15. člen (zagotavljanje kakovosti): “Šola zagotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela po načelih celovitega sistema vodenja kakovosti, ki upošteva tudi skupni evropski okvir zagotavljanja kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Kazalnike kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja določi pristojni strokovni svet. “
 • 16. člen (komisija za kakovost): “Svet šole, na predlog ravnatelja oziroma ravnateljice (v nadaljnjem besedilu: ravnatelj), imenuje komisijo za kakovost, ki spremlja in ugotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela. Sestavljajo jo predsednik oziroma predsednica in člani oziroma članice, imenovani izmed strokovnih delavcev oziroma delavk šole, predstavnikov oziroma predstavnic delodajalcev, predstavnikov dijakov in predstavnikov staršev. Komisijo sestavlja predsednik in najmanj pet članov. Če so šole organizirane kot organizacijske enote, se lahko oblikuje ena komisija za več šol. Šola vsako leto objavi poročilo komisije za kakovost na svoji spletni strani.”
 • 17. člen (enotnost sistema ugotavljanja kakovosti): “Javni zavod oziroma druga organizacija, ki je ustanovljena za razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja, ugotavlja kakovost poklicnega in strokovnega izobraževanja na podlagi podatkov šol in drugih statističnih podatkov. Podrobne pogoje o uporabi, varovanju in posredovanju podatkov iz prejšnjega odstavka določi minister. Za ugotavljanje kakovosti lahko minister v posameznem primeru določi tudi skupino neodvisnih strokovnjakov.”

Iz zgoraj citiranih členov lahko vidimo, da so nekatera pravila (določena v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI) vsem zavodom na področju vzgoje in izobraževanja skupna, da pa je zagotavljanje kakovosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja še dodatno zakonsko urejeno.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrni se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje