Izhodišča pri zagotavljanju kakovosti PSIU v Sloveniji

Raznolikost in kompleksnost izobraževalnih sistemov ter raznolikost pristopov k ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti med posameznimi evropskimi državami je botrovalo potrebi po oblikovanju skupnega referenčnega okvira – Okvira kakovosti EQAVET. Namen okvira je državam članicam ponuditi skupen jezik komuniciranja o kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju, oziroma referenčno točko, s katero se lahko primerjamo. Kot priporočilo omogoča državam članicam prilagoditev na nacionalno zakonodajo in izobraževalno prakso.   Okvir EQAVET in EQAVET + sta bila razvita v okviru mreže, v sodelovanju za Evropsko komisijo, sprejela pa sta ga Evropski parlament in Evropski svet.

Pomembni izhodišči pri sistematičnem ugotavljanju, zagotavljanju in razvoju kakovosti za izvajalce programov PSIU v Sloveniji predstavljata dve skupni orodji za upravljanje kakovosti, ki sta nastali v okviru Mreže EQAVET:

  • Okvir EQAVET: Je ključno orodje pri prenovi PSIU v Evropi in obsega deset kazalnikov z opisniki. Ti služijo kot orientacija za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti izobraževanja ter spodbujajo k razvoju v smeri predlaganih desetih kazalnikov. Okvir EQAVET dopolnjuje drugi dve evropski orodji PSIU, in sicer Evropsko ogrodje kvalifikacij (European Qualification Framework – EQF) in Evropski kredini sistem  (Euopean Credit System for Vocational Education and Trainig – ECVET).
  • Okvir EQAVET +:  Predstavlja nadgradnjo okvira EQAVET in se nanaša na sam proces vodenja kakovosti, ki poteka v štirih fazah. Vsaka od štirih faz v procesu vodenja kakovosti je v okviru opisana s kazalniki kakovosti, ki so dodatno pojasnjeni z opisniki.

Zakaj referenčni okvir EQAVET?

Referenčni okvir EQAVET je nastal z namenom spodbujanja bolj kakovostnega poklicnega in strokovnega izobraževanja ter ponuja skupno orodje za ugotavljanje, zagotavljanje in razvoj kakovosti tako na nacionalni ravni, kot na ravni izvajalcev. Nastal je s ciljem:

Povečati transparentnost in mobilnost: Z vzpostavitvijo enotnega razumevanje konceptov kakovosti vseh vključenih v PSIU, okvir EQAVET prispeva k povečanju transparentnosti, konsistentnosti, prenosljivosti in priznavanja doseženih kvalifikacij in kompetenc posameznika med različnimi državami in učnimi okolji, kar prispeva k povečanju mobilnosti učečih se in delovne sile.

Dvig prehodnosti v smislu vseživljenjskega učenja: Z osredotočenostjo na izboljševanje učnih ciljev ter njihovega ocenjevanja, na dvig zaposljivosti, na boljše zadovoljevanje potreb po znanjih in veščinah ter z namenom boljšega zagotavljanja dostopnosti do vseživljenjskega učenja (tudi za ranljive skupine posameznikov) okvir EQAVET:

  • Spodbuja prehodnost po učnih poteh med poklicnim/strokovnim izobraževanjem, splošnim izobraževanjem in višješolskim izobraževanjem, ne da se pri tem podaljša obdobje izobraževanja posameznika;
  • Prispeva k preseganju trenutnih izzivov brezposelnosti, s premoščanjem vrzeli med kvalifikacijami delovne sile in zahtev po kvalifikacijah na trgu dela;
  • Dovoljuje bolj prožne učne poti in izboljšuje prehodnost v procesih vseživljenjskega učenja.

Izboljšuje privlačnost poklicnega izobraževanja: Z zagotavljanjem medsebojnega priznavanja in s tem pospeševanje mednarodne, nacionalne in sektorske mobilnosti, lahko ponudniki poklicnega izobraževanja bogatijo ponudbo usposabljanja, povečajo privlačnost programov usposabljanja in povečajo svoj ugled v evropskem prostoru.

Ker temelji na učnih izidih, okvir EQAVET spodbuja sodelovanje med izvajalci programov PSIU in gospodarstvom/delodajalci. Za izvajalce to pomeni, da lahko okrepijo povezavo med izobraževanjem, praktičnim usposabljanjem in trgom dela.

Oba okvira je mogoče implementirati tako na ravni sistema (nacionalna raven), kot na ravni izvajalcev.