Finančna podpora Nacionalnim referenčnim točkam EQAVET 2017

V skladu s strategijo EQAVET za obdobje 2017/2018, ter v skladu s cilji in prioritetami povabila k oddaji ponudbe,  se NRP v Sloveniji in sam projekt osredotočata na:

 • poglabljanje kulture zagotavljanja kakovosti med slovenskimi izvajalci programov poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja ter
 • na spodbujanje k uporabi EQAVET orodij v skladu s priporočili okvira EQAVET  in EQAVET+ .

Proces uresničevanja in razširjanja EQAVET in EQAVET * referenčnih okvirov bo podprt z izvajanjem številnih projektnih aktivnosti:

 • Usposabljanja – Izvedenih bo deset (10) usposabljanj timov za kakovost in ravnateljev  slovenskih srednjih poklicnih in strokovnih šol. Namen usposabljanj je vključitev 11 obveznih nacionalnih (ki so izpeljani iz 10 EQAVET kazalnikov) v proces samoevalvacije in razvoja na ravni izvajalcev.
 • Prenos dobrih praks – S pomočjo prevoda izbranih in opisanih primerov dobrih praks ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, ki so jih v evropsko mrežo prispevale države članice, bodo v slovenski prostor prenesena znanja in izkušnje evropskih izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja, tudi slovenskih. Primeri bodo objavljeni na spletni strani Nacionalne referenčne točke EQAVET NRP v Sloveniji.
 • Nacionalna konferenca kakovosti – V maju 2018 bo v skladu s tradicionalno prakso na Bledu ponovno organizirana letna konferenca o kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja.
 • Vključitev v kolegialno presojo na mednarodni ravni – V sodelovanju s partnerskimi državami Finsko, Avstrijo in Hrvaško smo se odločili za poskusno izvedbo kolegialne presoje na mednarodni ravni. Vsaka izmed držav bo prispevala 1 izvajalca poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki bo vstopil v presojo na mednarodni ravni. Na slovenski strani bo pod mentorstvom slovenske točke, EQAVET NRP v Sloveniji v presojo vstopil Šolski center Velenje. Osnovna ideja te metode je, da sodelujoči strokovni sodelavci (običajno so to učitelji) preostalih šol izvedejo presojo kakovosti na šoli, ki je trenutno pod drobnogledom. V vsaki državi bo šla skozi presojo kakovosti ena šola ter prejela sugestije za nadgradnjo svojega razvoja in kakovosti dela s strani šol preostalih treh držav.
 • Peer Learning Activity (PLA) – Od kar nas mreža EQAVET tudi finančno podpira, se pravi od preteklega leta, smo se posamezne nacionalne točke odločile, da tudi same prispevamo k organizaciji  PLA-jev, ki jih je pred tem organiziral le EQAVET sekretariat. Tako se je ponudba PLA-jev povečala, udeležba pa je povsem prostovoljna. PLA je izobraževalna aktivnost, katere namen je izmenjava znanja in izkušenj med predstavniki nacionalnih referenčnih točk. Slovenija bo tako v začetku leta 2019 organizirala PLA na temo medsebojnega dopolnjevanja samoevalvacije z zunanjo evalvacijo in uporabo EQAVET kazalnikov pri tem. Po izvedbi PLA-ja bomo objavili pisni povzetek ugotovitev, s katerimi bo na PLA-ju osvetljena problematika.
 • Vzpostavitev spletne strani Nacionalne referenčne točke – EQAVET NRP v Sloveniji – Spletna stran bo vključevala vse pomembne vsebine EQAVET referenčnega okvira, poleg tega pa naj bi postala z zagotavljanjem relevantnih informacij, prenosom novih orodij, gradiv, primerov dobrih praks ter organizacijo različnih dogodkov, osrednja podporna točka izvajalcem PSIU pri ugotavljanju, zagotavljanju in razvoju kakovosti.
 • Razvoj metodologije za spremljanje zaposljivosti po zaključenem PSIU – upoštevajoč pretekle študije sledenja zaposljivosti po zaključenem PSIU, že dostopne baze podatkov v Sloveniji ter  modele in izkušnje drugih evropskih držav, bo tim strokovnjakov naredil korak naprej pri razvoju metodologije sledenja zaposljivosti diplomantov poklicnega in strokovnega izobraževanja. Aktivnost bomo poskušali sproti usklajevati z drugimi sorodnimi iniciativami na nacionalni in evropski ravni.

Aktivnosti projekta podpirajo implementacijo okvira EQAVET in EQAVET+, na nivoju izvajalcev poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja. Iniciativa je usklajena in se sproti usklajuje z drugimi sorodnimi nacionalnimi iniciativami, kot npr. z razvojem in implementacijo nacionalnega okvira kakovosti VIZ, pri katerem prav tako partnersko sodelujemo.

Trajanje projekta:

1.4.2017 – 31.3.2019 (24 mesecev)

Vmesni rezultati projekta:
Usposabljanja timov za kakovost in ravnateljev slovenskih srednjih poklicnih in strokovnih šol – v obdobju od začetka marca do konca maja 2018 je bilo izvedenih pet usposabljanj:

 • 9. marec 2018 na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik (5 udeležencev)
 • 4. april 2018 na Šolskem centru Kranj, Srednja tehniška šola (4 udeleženci)
 • 19. april 2018 na Srednji medijski in grafični šoli v Ljubljani (14 udeležencev)
 • 25. aprila 2018 na Gimnaziji Jurija Vege v Idriji (7 udeležencev)
 • 11. maja 2018 v Šolskem centru Postojna (11 udeležencev)

Usposabljanje poteka šest pedagoških ur in je v celoti izvedeno v enem dnevu.

UsposTimov-VabiloŠolam

UsposTimov-Urnik

Nacionalna letna konferenca o kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju – Letošnja konferenca je bila izvedena v petek, 1. junija 2018 v Hotelu Astoria na Bledu. Predstavljene so bile novosti področja ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, ki so se v zadnjem letu zgodile na nacionalni ravni, poleg tega pa so bili predstavljeni nekateri domači in tuji primeri dobre prakse. Znanje in izkušnje pri ugotavljanju, zagotavljanju in razvoju procesov kakovosti na ravni sistema in izvajalcev sta z udeleženci delila tudi dva tuja gosta.

Konferenca je potekala po sledečem programu:
Program konference Kakovost v poklicnem in strokovnem izobraževanju 2018

Po uvodnem nagovoru direktorja Centra RS za poklicno izobraževanje, gospoda Elida Bandlja, je udeležence pozdravil še direktor Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes in turizem Bled, mag. Janez Damjan. Sledila je predstavitev vodje EQAVET NRP v Sloveniji, gospe Aleksandre Grašič, ki je predstavila točko samo in storitve, ki jih le ta ponuja izvajalcem PSIU pri nas.

EQAVET NRP v Sloveniji

V plenarnem delu konference je gostja iz Finske, gospa Tiina Halmevou predstavila novo finsko reformo poklicnega izobraževanja, s poudarkom na sistematičnem razvoju zagotavljanja kakovosti praktičnega usposabljanja z delom (WBL – Work Based Learning), tako na sistemskem kot na nivoju izvajalcev.

Finska reforma in razvoj kakovosti PUD

Mag. Christoph Kimbacher (Avstrija) je z udeleženci delil svoje dolgoletne izkušnje pri vzpostavitvi in razvoju sistema kakovosti na šoli, kjer je zaposlen in predstavil kolegialno presojo kot eno izmed možnih podpor razvoju kakovosti na šoli/šolskem centru:

Razvoj sistema kakovosti na šoli in kolegialna presoja

Sledila je predstavitev Nacionalnega okvira kakovosti v vzgoji in izobraževanju, dr. Simone Bezjak (CPI), nato pa so se udeleženci razdelili v skupine za izvedbo delavnic:

Sistematično ugotavljanje, zagotavljanje in razvoj kakovosti praktičnega usposabljanja z delom na nivoju izvajalcev

Kolegialna presoja kakovosti kot ena izmed možnih podpor kakovosti poklicne in strokovne šole/šolskega centra

Z željo, da se naslednje leto znova srečamo, z vami delimo nekaj “foto utrinkov” z dogodka:

             

 

Mednarodna kolegialna presoja – V okviru priprav na pilotne izvedbe mednarodnih kolegialnih presoj v Avstriji, Finski, Hrvaški in Sloveniji je bil prenovljen del priročnika za izvajanje mednarodne kolegialne presoje, ki poleg postopka samega opredeljuje tudi kriterije in kazalnike na različnih področjih presoje. V prej naštetih državah bodo do konca leta 2018 potekale pilotne izvedbe mednarodnih kolegialnih presoj, s pomočjo katerih bodo spremembe preskušene v praksi in na osnovi katerih bo mogoča izboljšava novo opredeljenih kazalnikov.

V Sloveniji je mednarodna kolegialna presoja že potekala. V dneh 10. in 11. april 2018 je bila izvedena na Šolskem centru Velenje. Presojani sta bili Šola za rudarstvo in okoljevarstvo ter Strojna šola, ki se v jeseni 2018 združujeta. Presojevalci so pri svojem delu uporabili prenovljene kriterije in kazalnike na področju Učenja in poučevanja, in na področju Vrednotenja in certificiranja (zaključevanja). Celoten postopek obsega štiri faze:

Izvedba kolegialne presoje v Velenju je v fazi priprave zaključnega poročila, ki ga pripravlja tim presojevalcev in bo v kratkem posredovano šoli.

Kontakt:

Center RS za poklicno izobraževanje, Kajuhova ulica 32U, 1000 Ljubljana

Aleksandra Grašič in Majda Gartner

grasics@cpi.simajda.gartner@cpi.si

tel: + 386 1 5864 226; +386 1 5864 239

fax.: +386 1 5864 200